Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

Sabah Namazı Tesbihatı

Sabah Namazı Tesbihatı

Sabah namazının farzı kılınıp selâm verildikten sonra,

“Allâhümme ente’s-selâmü ve minke’s-selâm, tebârekte yâ ẕe’l-celâli ve’likrâm”

denir ve aşağıdaki Salât-ı Münciye Duası, (yani Salâte’n-Tüncînâ) oku­nur:

Âmin”

denilir ve eller yüze sürülüp indirilir. Sonra tesbihâta şöyle devam edilir:

“Allâhümme innâ nuḳaddimu ileyke beyne yedey külli nefesin ve lemḥatin ve lâḥẓatin ve ṭarfetin yaṭrifu bi-hâ ehlü’s-semâvâti ve ehlü’laraḍîne şehâdeten:

(ALLAH’ım her nefeste, her bakışta, her anda, semalar ve yerler ehlinin her göz açıp kapamasında saha şahadetimizi takdim ederi ki:)

Eşhedü en… (Buraya kadar bir defa söy­lenir) Lâ ilâhe illâllahü vaḥdehû lâ şerîke leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-ḥamdü yuḥyî ve yümît (hayat veren ve ölümü veren). Ve hüve ḥayyün lâ yemût, biyedihi’l-ḫayr ve hüve ʿalâ külli şey’in ḳadîr” 10 defa tekrar edilir ve sonun­da “ve ileyhi’l-mašîr”

(ALLAH’tan başka ilah yoktut. O bir tekdir, şeriki yoktur. Mülk onundur. Hamd O’nadır, kendisine mahsustur. Hayatı O verir. Ölümü O verir. Kendisi ölmez, ebedi ve ezeli hayat sahibidir. Hayır O’nun elindedir. O her şeye kadirdir. Dönüş O’nadır.)

denilerek Kelime-i Tev­hid bi­ti­rilir. İstiâze Duası’yla tesbihâta devam edilir (dua eder­ken eller kaldırılır ve avuç içleri yere bakacak şekilde tutulur):

 • “Allahümme ecirnâ mine’n-nâr. (3, 5 veya 7 de­fa tekrar edilir.)
 • Allahümme ecirnâ min-külli nâr.
 • Allahümme ecirnâ min-fitneti’d-dîniyyeti ve’d-dünyeviyyeh.
 • Allahümme ecirnâ min-fitneti âḫiri’z-zemân.
 • Allahümme ecirnâ min-fitneti Mesîḥı’dDeccâli ve’s-Süfyân.
 • Allahümme ecirnâ mine’ḍ-ḍalâlâti ve’l-bidʿıyyâti ve’l-beliyyât.
 • Allahümme ecirnâ min-şerri’n-nefsi’lemmâreh.
 • Allahümme ecirnâ min-şürûri’n-nüfûsi’lemmârâti’l-firʿavniyyeh.
 • Allahümme ecirnâ min-şerri’n-nisâ.
 • Allahümme ecirnâ min-belâi’n-nisâ.
 • Allahümme ecirnâ min-fitneti’n-nisâ.
 • Allahümme ecirnâ min-ʿaẕâbi’l-ḳabr.
 • Allahümme ecirnâ min-ʿaẕâbi yevmi’lḳıyâmeh.
 • Allahümme ecirnâ min-ʿaẕâbi Cehennem.
 • Allahümme ecirnâ min-ʿaẕâbi ḳahrik.
 • Allahümme ecirnâ min-ʿnâri ḳahrik.
 • Allahümme ecirnâ min-ʿaẕâbi’l-ḳabri ve’nnîrân.
 • Allahümme ecirnâ mine’r-riyâi ve’ssümʿati ve’l-ʿucubi ve’l-faḫr.
 • Allahümme ecirnâmin-tecâvüzi’l-mülḥıdîn.
 • Allahümme ecirnâ min-şerri’l-münâfiḳîn.
 • Allahümme ecirnâ min-fitneti’l-fâsıḳîn.
 • Allahümme ecirnâ ve ecir vâlideynâ ve fî-ḫıdmeti’l-Ḳur’âni ve’l-îmân. Ve aḥbâbene’l-mü’minîne’l-muḫlišîne ve aḳrabâenâ ve ecdâdenâ mine’n-nâr.

(Bundan son­ra avuç içleri yukarı çevrilir.)

Bi-ʿafvike yâ Mücîr, bi-faḍlike yâ Ğaffâr. Allâhümme’d-ḫılne’l-Cennete meʿâ’l-ebrâr. Allâhümme’d-ḫılne’l-Cennete meʿâ’l-ebrâr. Allâhümme’d-ḫılnâ ve vâlideynâ ve iḫvânenâ ve eḫavâtinâ ve aḳrabâenâ ve ecdâdenâ ve aḥbâbene’l-mü’minîne’l-muḫlišîne fî-ḫıdmeti’l-îmâni ve’l-Ḳur’ân. El-Cennete meʿa’l-ebrâr bi-şefâati nebiyyike’l-muḫtar ve âlihi’l-eṭhâr ve ešḥâbihi’l-aḫyâr ve sellim mâ dâme’l-leylü ve’n-nehâr. Âmîn, ve’l-ḥamdü lillâhi Rabbi’lʿÂlemîn”

denilir ve eller yüze sü­rülür. Sonra namaz tesbihatına şu dua ile devam edi­lir:

“Sübḥânallahi ve’l-ḥamdü lillâhi ve lâ ilâhe illâllahü vallahü ekber ve lâ ḥavle ve lâ ḳuvvete illâ billâhi’l-ʿaliyyi’l-ʿaẓîm.”

Ve Âyete’l-Kürsî okunur:

“Bismillâhirraḥmânirraḥîm. Allahü lâ ilâhe illâ hüve’l-ḥayyü’l-ḳayyûm. Lâ te’ḫuẕühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fi’s-semâvâti vemâ fi’l-arḍı. Menẕelleẕî yeşfeʿu ʿındehû illâ bi-iẕnih. Yâʿlemü mâ beyne eydîhim ve mâ ḫalfehüm ve lâ yuḥîṭûne bi-şey’in min-ʿılmihî illâ bi-mâ şâe. Vesiʿa kürsiyyühü’s-semâvâti ve’l-arḍi. Velâ yeûdü­ hû ḥıfẓuhümâ ve hüve’l-ʿaliyyü’l-ʿaẓîm.”

Şu tesbih sözleri tekrarlanır:

“Ve hüve’l-‘aliyyü’l-‘az. îmu zü’l-celâli sübḥâ­ nellâh” (1 defa),

“Sübḥânallâh” (33 defa)

“Sübḥâne’l-bâḳî dâimeni’l-ḥamdülillâh” (1 defa),

“Elḥamdülillâh” (33 defa)

“Rabbi’l-‘âlemîne te‘âlâ şânühü Allâhü Ekber” (1 defa),

“Allâhü Ekber” (33 defa)

“Lâ ilâhe illallâhü, vaḥdehû, lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-ḥamdü, yuḥyî ve yümît ve hüve ḥayyün lâyemût, bi-yedihi’l-ḫayru ve hüve ʿalâ külli şey’in ḳadîrun ve ileyhi’l-mašîr” denilir ve na­maz duası yapılır.

Duâdan sonra tesbihata şöyle devam edilir:

“Faʿlem ennehu Lâ ilâhe illâllah” (1 defa)

“Lâ ilâhe illâllah” (33 defa)

denilir ve ardından;

“Muḥammedü’r-resûlüllâhi šallâllahü teʿâlâ ʿaleyhi vesellem.” (1 defa)

“Lâilâhe illâllahü el-melikü’l-ḥaḳḳu’lmübîn, Muḥammedü’r-resûlullahi šâdiḳu’l-va ʿ di’l-emîn.” (10 de­fa tekrar edilir.)

(Mülk sahibi Melik, hak ve varlığı birliği apaçık Mübin olan Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Vadinde sadık ve emin olan Muhammed (sav) Allah’ın Rasulüdür)

“Bismillâhirraḥmânirraḥîm. İnnallâhe ve melâiketehû yüšallûne ʿale’nnebiy. Yâ eyyühelleẕîne âmenû šallû ʿaleyhi ve sellimû teslîmâ. Lebbeyk.

 • Allahümme šalli ʿalâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âli seyyidinâ Muḥammed. Biʿadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim ʿaleyhi ve ʿaleyhim kesîrâ.
 • Allahümme šalli ʿalâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âli seyyidinâ Muḥammed. Biʿadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim ʿaleyhi ve ʿaleyhim kesîrâ.
 • Allahümme šalli ʿalâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âli seyyidinâ Muḥammed. Biʿadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim ʿaleyhi ve ʿaleyhim kesîran kesîrâ.
 • Šalli ve sellim yâ Rabbi ʿalâ ḥabîbike Muḥammedin ve ʿalâ cemîʿı’l-enbiyâi ve’l-mürselîn ve ʿalâ âli küllin ve šahbi küllin ecmaʿîn. Âmin ve’l-ḥamdü lillâhi Rabbi’l-ʿâlemîn.
 • Elfü elfi šalâtin ve elfü elfi selâmin ʿaleyke yâ Resûlallah.
 • Elfü elfi šalâtin ve elfü elfi selâmin ʿaleyke yâ Ḥabîballah.
 • Elfü elfi šalâtin ve elfü elfi selâmin ʿaleyke yâ emîne vaḥyillâh.

Allahümme šalli ve sellim ve bârik ʿalâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âlihî ve ašḥâbihî bi-ʿadedi evraḳı’l-eşcâr ve emvâci’lbiḥâr ve ḳaṭarâti’l-emṭâr vağfir lenâ verḥamnâ velṭuf binâ ve vâlideynâ ve iḫvânenâ ve eḫavâtinâ ve aḳrabâenâ ve ecdâdenâ ve aḥbâbene’l-mü’minîne’l-muḫlišîne fî-ḫıdmeti’l-îmâni ve’l-Ḳur’ân. yâ ilâhenâ bi-külli šalâtin minhâ eşhedü en lâilâhe illâllah ve eşhedü enne Muḥammeden Resûlüllâhi Šallallâhü ʿAleyhi Ve sellem.”

Avuçlar yukarı gelecek şekilde eller kaldırılır:

“Sübḥâneke âhiyyen şerâhiyyen teʿâleyte lâ ilâhe illâ ente ecirnâ ve vâlideynâ ve iḫvânenâ ve eḫavâtinâ ve rufeḳàenâ ve aḥbâbene’l-mü’minîne’lmuḫlišîne mine’n-nâr.

(Avuç içleri yere bakacak şekilde çevrilir.)

Ve min-külli nâr vaḥ­ feẓnâ min-şerri’n-nefsi ve’ş-şeyṭân ve minşerri’l-cinni ve’l-insân ve min-şerri’l-bidʿati ve’ḍ-ḍalâlâti ve’l-ilḥâdi ve’ṭ-ṭuğyân.

(Avuç iç­leri tekrar yukarıya baka­cak şekle getirilir.)

Bi-ʿafvike yâ Mücîr, bi-faḍlike yâ Ğaffâr biraḥmetike yâ Erḥame’r-râḥimîn. Allahümm’e-dḫılne’l-Cennete meʿâ’l-ebrâr, bi­-şefâʿati nebiyyike’l-muḫtâr. Âmin, ve’lḥamdü lillâhi Rabbi’l-Âlemîn.”

Haşir Sûresi’nin 20-24. âyetleri (Lâyestevî) o­ku­na­rak tesbihat bitirilir.

“Bismillâhirraḥmânirraḥîm Lâ yestevî ašḥâbü’n-nâri ve ašḥâbü’l-Cenneh. Ašḥâbü’l-Cenneti hümü’l-fâizûn. . Lev enzelnâ hâẕe’l-Ḳur’âne ʿalâ cebelin leraeytehû ḫâşiʿan mütešaddian min-ḫaşyetillâh. Ve tilke’l-emsâlü naḍribühâ linnâsi leʿallehüm yetefekkerûn. . Hüvallahü’l-leẕî lâ ilâhe illâ hû. ʿÂlimü’l-ğaybi ve’ş-şehâdeti. Hüve’rRaḥmânü’r-Raḥîm. . Hüvallâhü’l-leẕî lâ ilâhe illâ hû. El-Melikü’l-Ḳuddûsü’s-Selâmü’l-Mü’­ minü’l-Müheyminü’l-ʿAzîzü’l-Cebbârü’l-Mü­ tekebbir. Sübḥânellâhi ʿammâ yüşrikûn. . Hüvallâhü’l-Ḫàliḳu’l-Bâriü’l-Müšavviru lehü’lEsmâü’l-­Ḥüsnâ. Yüsebbiḥu lehû mâ fi’ssemâvâti ve’l-arḍi. Ve hüve’l-ʿAzîzü’l-Ḥakîm.”